• مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Switched Mode Power Conversion (شامل DVD ـ 2)

این مجموعه شامل دوره های آموزش تصویری مرکز NPTEL(National Programme on Technology Enhanced Learning)iitm کشور هندوستان می باشد که به زبان انگلیسی بر روی 2 دی وی دی ارائه شده است .


Modules / Lectures:
-Switched mode power conversion – Overview
    Introduction to DC-DC converter
-Power semiconductor switches
    Diode
    Controlled Switches
-Prior art
    Prior Art
-Reactive components
    Inductor
    Transformer
    Capacitor
    Issues related to switches
    Energy storage - Capacitor
    Energy storage – Inductor
-Non-isolated converters
    Primitive Converter
    Non-Isolated converter - I
    Non-Isolated converter – II
-Isolated converters
    Isolated Converters - I
    Isolated Converters – II
-CCM and DCM operation of converters
    Conduction Mode
    Problem set - I
    Problem set – II
-Modeling of converters
    Modeling DC-DC converters
    State space representation - I
    State Space representation - II
    Circuit Averaging - I
    Circuit Averaging - II
    State Space Model of Boost Converter
-Controller basics
    DC-DC converter controller
    Controller Structure
    PID Controller - I
    PID Controller - II
    PID Controller - III
    Implementation of PID controller
-Pulse width modulation
    Pulse Width Modulator
-Controller design principles
    Controller Design - I
    Controller Design – II
-Common practical control applications
    Controllers and Sensing Circuit
    Regulation of Multiple outputs - I
    Regulation of Multiple outputs - II
    Current Control
    Unity Power Factor Converter
-Basics on design of magnetics
    Magnetic Design
-Design examples
    DC-DC Converter Design

نظر بدهید

ورود

مجموعه فیلم های دوره های آموزشی Switched Mode Power Conversion (شامل DVD ـ 2)

  • قیمت پایه : 30,000ریال


تعداد بازدید: 385

'