ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

مقاومت 0.25 وات(1/4) - 5 درصد

مقاومت 6.8 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 6.8 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 467 عدد

مقاومت 6.8 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 6.8 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 286 عدد

مقاومت 6.8 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 6.8 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 79 عدد

مقاومت 68 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 68 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 159 عدد

مقاومت 68 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 68 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 492 عدد

مقاومت 680 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 680 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 353 عدد

مقاومت 680 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 680 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 114 عدد

مقاومت 75 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 75 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 55 عدد

مقاومت 8.2 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 8.2 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 44 عدد

مقاومت 8.2 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 8.2 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 746 عدد

مقاومت 8.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 8.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 400 عدد

مقاومت 82 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 82 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 278 عدد

مقاومت 82 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 82 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 136 عدد

مقاومت 820 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 820 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 820 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 820 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 325 عدد

مقاومت 91 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 91 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال

موجودی : 2 عدد

مقاومت 1.8 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.8 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 249 عدد

مقاومت 75 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 75 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,796ریال


 • 20 یا بیشتر 5,135ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 250 عدد

مقاومت 750 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 750 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 130 عدد

مقاومت 91 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 91 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 145 عدد

نمایش 85 تا 104 از 104 (5 صفحه)
'