ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

مقاومت 0.25 وات(1/4) - 5 درصد

مقاومت 390 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 390 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 330 عدد

مقاومت 390 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 390 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 529 عدد

مقاومت 4.7 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 179 عدد

مقاومت 4.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 606 عدد

مقاومت 4.7 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 290 عدد

مقاومت 43 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 43 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 180 عدد

مقاومت 47 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 47 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

در انتظار خرید

مقاومت 47 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 47 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 1 عدد

مقاومت 470 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 470 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

در انتظار خرید

مقاومت 470 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 470 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 282 عدد

مقاومت 5 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 5 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 74 عدد

مقاومت 5.1 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 5.1 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 5.6 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 5.6 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 232 عدد

مقاومت 5.6 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 5.6 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 306 عدد

مقاومت 5.6 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 5.6 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 32 عدد

مقاومت 51 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 51 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 51 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 51 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 109 عدد

مقاومت 56 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 56 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,796ریال


 • 20 یا بیشتر 4,952ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 300 عدد

مقاومت 56 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 56 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 485 عدد

مقاومت 560 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 560 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 281 عدد

مقاومت 560 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 560 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 312 عدد

نمایش 64 تا 84 از 104 (5 صفحه)
'