ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

مقاومت 0.25 وات(1/4) - 5 درصد

مقاومت 220 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 220 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,796ریال


 • 20 یا بیشتر 5,135ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 268 عدد

مقاومت 220 کیلو اهم- 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 220 کیلو اهم- 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 325 عدد

مقاومت 240 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 240 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال

موجودی : 79 عدد

مقاومت 27 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 27 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,796ریال


 • 20 یا بیشتر 5,135ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 381 عدد

مقاومت 27 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 27 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال

سفارش از خارج

مقاومت 270 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 270 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 271 عدد

مقاومت 270 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 270 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 335 عدد

مقاومت 3.3 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.3 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 321 عدد

مقاومت 3.3 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.3 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 178 عدد

مقاومت 3.3 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.3 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 3.9 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.9 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 3.9 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.9 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 88 عدد

مقاومت 3.9 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 3.9 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 300 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 300 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال

موجودی : 187 عدد

مقاومت 33 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 33 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 335 عدد

مقاومت 33 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 33 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 270 عدد

مقاومت 330 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 330 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

در انتظار خرید

مقاومت 330 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 330 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 193 عدد

مقاومت 36 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 36 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,796ریال


 • 20 یا بیشتر 5,135ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 284 عدد

مقاومت 39 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 39 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,796ریال


 • 20 یا بیشتر 5,135ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 149 عدد

مقاومت 39 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 39 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,434ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 288 عدد

نمایش 43 تا 63 از 104 (5 صفحه)
'