ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

مقاومت 0.25 وات(1/4) - 5 درصد

مقاومت 12 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 12 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 283 عدد

مقاومت 12 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 12 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 89 عدد

مقاومت 120 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 120 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 122 عدد

مقاومت 120 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 120 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 782 عدد

مقاومت 15 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 585 عدد

مقاومت 15 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 155 عدد

مقاومت 150 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 150 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

این مقاومت در تعداد 10 عددی و با توان 1/4 وات عرضه می شود .   ..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 327 عدد

مقاومت 150 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 150 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

  ..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 190 عدد

مقاومت 18 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 18 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 192 عدد

مقاومت 18 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 18 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

این مقاومت در تعداد 10 عددی و با توان 1/4 وات عرضه می شود .   ..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 162 عدد

مقاومت 180 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 180 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 10 یا بیشتر 5,135ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 243 عدد

مقاومت 180 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 180 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

  ..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 53 عدد

مقاومت 2.2 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.2 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

این مقاومت در تعداد 10 عددی و با توان 1/4 وات عرضه می شود . ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

مقاومت 2.2 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.2 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,135ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,218ریال

موجودی : 201 عدد

مقاومت 2.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.2 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

 ..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 312 عدد

مقاومت 2.7 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.7 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,796ریال


 • 20 یا بیشتر 5,135ریال
 • 100 یا بیشتر 4,585ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 320 عدد

مقاومت 2.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 520 عدد

مقاومت 2.7 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.7 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 482 عدد

مقاومت 200 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 200 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 154 عدد

مقاومت 22 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 22 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 61 عدد

مقاومت 22 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 22 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 494 عدد

نمایش 22 تا 42 از 104 (5 صفحه)
'