• فیلم های آموزشی جبر خطی | دانشگاه شریف (DVD ـ 2)

جبر خطّی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعه ماتریس ها، بردارها، فضاهای برداری (فضاهای خطّی)، تبدیلات خطی، و دستگاه‌های معادلات خطی می‌پردازد. جبر خطّی کاربردهای فراوان و گوناگونی در ریاضیات و محاسبات گسسته دارد. علاوه بر کاربردهای آن در زمینه‌هایی از خود ریاضیات همانند جبر مجرد، آنالیز تابعی، هندسه تحلیلی، و آنالیز عددی، جبر خطّی استفاده‌های وسیعی نیز در فیزیک، مهندسی،علوم طبیعی، و علوم اجتماعی پیداکرده است. این درس شامل موضوعاتی است که در یک درس جبر خطی دانشگاهی بررسی می شود که شامل فضاهای برداری، تبدیلات خطی، مقدار یکه و بردار یکه،‌ دستگاه معادلات خطی می باشد. مدرس : استاد سیاوش شهشهانی - استاد ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف

    جلسه ۱ - مقدمه فضای برداری و خطی
    جلسه 2 - میدان برداری و خطی 1
    جلسه ۳ - میدان برداری و خطی 2
    جلسه ۴- بخش ۱ - تبدیل خطی 1 - پایه و بعد
    جلسه ۴- بخش ۲ - تبدیل خطی 2 - پایه و بعد
    جلسه ۵- بخش ۱ - تبدیل خطی 3 - تابع و نگاشت
    جلسه ۵- بخش ۲ - تبدیل خطی 4 - تابع و نگاشت
    جلسه ۶ - یک به یک بودن - فضای ماتریسی
    جلسه ۷ - تابع الحاقی و پایه دوگان
    جلسه ۸- بخش ۱- تقارن - ضد تقارن - دترمینان 1
    جلسه ۸- بخش ۲ - تقارن - ضد تقارن - دترمینان 2
    جلسه ۹- بخش ۱ - نمایش ماتریسی تبدیل خطی و دترمینان 1
    جلسه ۹- بخش ۲ - نمایش ماتریسی تبدیل خطی و دترمینان 2
    جلسه ۱۰- بخش ۱ - بردار و مقدار ویژه 1
    جلسه ۱۰- بخش ۲ - بردار مقدار ویژه 2 - خواص
    جلسه ۱۱- بخش ۱ - بردار مقدار ویژه و قضیه کیلی همیلتون ، خواص میدان 1
    جلسه ۱۱- بخش ۲ - بردار مقدار ویژه و قضیه کیلی همیلتون ، خواص میدان 2
    جلسه ۱۲- بخش ۱ - زیر فضای ناوردار 1
    جلسه ۱۲- بخش ۲ - زیر فضای ناوردار 2 - قضه مثلثی سازی
    جلسه ۱۳- بخش ۱ - قضیه طیفی 1
    جلسه ۱۳- بخش ۲ - قضیه طیفی 2
    جلسه ۱۴- بخش ۱ - قضیه طیفی 3
    جلسه ۱۴- بخش ۲ - چند جمله ای مینیمال
    جلسه ۱۵- بخش ۱ - تعریف تابع و تبدیل پوچ توان 1
    جلسه ۱۵- بخش ۲ - تعریف تابع و تبدیل پوچتوان 2 - متشابه و مزدوج
    جلسه ۱۶- بخش ۱ - چند نکته تکمیلی - مختلط سازی تابع
    جلسه ۱۶- بخش ۲ - فرم جردن حقیقی - مختلط سازی تابع
    جلسه ۱۷- بخش ۱ - مختلط سازی تابع - تابع نا منحط - ضرب داخلی 1
    جلسه ۱۷- بخش ۲ - ضرب داخلی 2
    جلسه ۱۸- بخش ۱ - ضرب داخلی 3 - مفهوم افکنش و افکنش واحد
    جلسه ۱۸- بخش ۲ - تقریب جواب معادلات با اطلاعات کم - تصویر
    جلسه ۱۹- بخش ۱ - نگاشت ایزومتری
    جلسه ۱۹- بخش ۲ - ضرب هرمیتی - نامسوای کوشی شوارتز - خود الحاق -نگاشت یکانه 1
    جلسه ۲۰- بخش ۱ - ضرب هرمیتی - نامسوای کوشی شوارتز - خود الحاق -نگاشت یکانه 2
    جلسه ۲۰- بخش ۲ - قضیه طیفی برای نگاشت یکانه
    جلسه ۲۱- بخش ۱ - چند نتیجه
    جلسه ۲۱- بخش ۲- فضا دو خطی - هفته دیگه سه شنیه تعطیلیم
    جلسه ۲۲- بخش ۱ - تابع دو خطی متقارن
    جلسه ۲۲- بخش ۲ - قضیه بالا مثلثی
    جلسه ۲۳- بخش ۱ - یادآوری - کاربرد در معادلات دیفرانسیل - توابع نمایی 1
    جلسه ۲۳- بخش ۲ - یادآوری - کاربرد در معادلات دیفرانسیل - توابع نمایی 2 نرم تابعی 1
    جلسه ۲۴- بخش ۱ - نرم تابعی 2 - فضای کراندار فشرده
    جلسه ۲۴- بخش ۲ - ماتریس مثبت
    جلسه ۲۵- بخش ۱ - بحث راجع به روش های جبری در هندسه 1
    جلسه ۲۵- بخش ۲ - بحث راجع به روش های جبری در هندسه 2
    جلسه ۲۶ - بحث راجع به روش های جبری در هندسه3 - کره ریمان - دایره اسمیت چارت
    جلسه ۲۷ - جبر خطی

نظر بدهید

ورود

فیلم های آموزشی جبر خطی | دانشگاه شریف (DVD ـ 2)

  • قیمت پایه : 30,000ریال


تعداد بازدید: 309

'