• فیلم های آموزشی  آمار و احتمال مهندسی  | دانشگاه شریف (DVD ـ 2)

از اهداف این درس آشنایی با مفهوم احتمال، تعریف متغیر های تصادفی و مشخصات اصلی متغیر های تصادفی دوگانه و تعمیم آن به دنباله های تصادفی می تواند نام برد.

مدرس : استاد محمد مهدی نایبی

لیست جلسات :
    جلسه اول - تاریخچه و مفهوم آمار
    جلسه دوم - مروری بر آنالیز ترکیبی و احتمال
    جلسه سوم - قضایای احتمال
    جلسه چهارم - ادامه قضایای احتمال, وقایع مستقل, آزمایش برنولی
    جلسه پنجم - تعمیم برنولی, قضیه دمواور- لاپلاس و پواسون, متغیر تصادفی وتابع PMF
    جلسه ششم - متغیر تصادفی، تابع CDFوCDF, توزیع نرمال
    جلسه هفتم - برخی توزیع های تصادفی
    جلسه هشتم - تابع یک متغیر تصادفی
    جلسه نهم - میانگین و واریانس یک متغیر تصادفی
    جلسه دهم - میانگین و واریانس توزیع های خاص و گشتاور متغیر تصادفی
    جلسه یازدهم - ادامه گشتاور متغیر تصادفی
    جلسه دوازدهم - PMF ،CDF ،PDF مشترک
    جلسه سیزدهم - استقلال دو متغیر, هم بستگی و امید ریاضی
    جلسه چهاردهم - توابعی از دو متغیر تصادفی
    جلسه پانزدهم - قضیه ی احتمال کل و بیز, قابلیت اعتماد
    جلسه شانزدهم - متغیرهای مشترکا نرمال,PMF ،CDF ،PDF شرطی
    جلسه هفدهم - امید ریاضی شرطی
    جلسه هجدهم - تخمین LS و LLS
    جلسه نوزدهم - دنباله متغییر تصادفی, مفاهیم کلی
    جلسه بیستم - کاربرد دنباله ها
    جلسه بیست و یکم - قضیه حد مرکزی, همگرایی دنباله متغییر تصادفی
    جلسه بیست و دوم - قانون اعداد بزرگ, توابع توزیع متداول
    جلسه بیست و سوم - ادامه توابع توزیع متداول آمار

نظر بدهید

ورود

فیلم های آموزشی آمار و احتمال مهندسی | دانشگاه شریف (DVD ـ 2)

  • قیمت پایه : 30,000ریال


تعداد بازدید: 485

'