جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

شماره حساب و کارت بانکی

نام بانک : ملت

نام صاحب حساب : ویدا نظری

شماره حساب : 8263479831

شماره کارت : 6104.3376.5383.0966

َشماره شبا : IR700120020000008263479831